sunshine
IMG 5699 IMG 6277 IMG 6333 IMG 6554 MTAY2838

Croeso i Ysgol Llangain

Gweithio a llwyddo gyda'n gilydd ..... Working and succeeding together

Diolch i chi am ymweld â’n gwefan lle cewch fynediad i wybodaeth am ein hysgol.  

Saif Ysgol Gynradd Gymunedol Llangain ym mhentref bychan Llangain ar lannau’r afon Tywi, tua 3 millltir o dref Caerfyrddin. Daw plant yr ysgol o ardal eang gan gynnwys tref Caerfyrddin, yn ogystal â’r gymuned leol.

Adeilad un llawr yw’r ysgol sy’n cynnwys adeilad cynllun agored lle lleolir dau ddosbarth, neuadd aml-ddefnydd a chegin. Yn ogystal mae yna Swyddfa/Ystafell Athrawon, toiledau, cynteddau a chypyrddau storio. O gwmpas yr ysgol mae yna gae chwarae ac ardaloedd chwarae caled.

 Prif nodau ac amcanion Ysgol Llangain yw

 1. I ddatblygu gwerthoedd moesol a bod yn ymwybodol o, ac yn oddefol at, hiliau a chrefyddau eraill.
 2. I greu awyrgylch hapus a chartrefol lle mae dysgu yn digwydd o fewn eu cymuned.
 3. I ddatblygu sgiliau ac agweddau ar gyfer addysg gydol oes.
 4. I feithrin a datblygu hunan-ddisgyblaeth a hybu cydymdeimlad at eraill.
 5. I roi cyfle cyfartal i fechgyn a merched ym mhob agwedd o waith a bywyd yr ysgol.
 6. I gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys a fydd yn berthnasol i oed, gallu a chefndir y plentyn er mwyn i bob disgybl gyrraedd ei botensial.
 7. I bwysleisio’r angen am ddeall a gofalu am yr amgylchedd a’r gymuned.
 8. I addysgu’r plant trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i’w helpu i fod yn ddwyieithog erbyn iddynt gyrraedd11 oed.
 9. I annog unigolion i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas.
 10. I sicrhau bod y berthynas rhwng yr ysgol, cartref a’r gymuned yn hybu cyd-weithrediad effeithiol ymhlith rhieni, staff a llywodraethwyr er lles y disgybl.
 11. I ddatblygu sgiliau sylfaenol y plant mewn llythrennedd, rhifedd, Technoleg Gwybodaeth a sgiliau meddwl.